Regulamin kart podarunkowych PaperConcept

(ostatnia aktualizacja: 21.06.2023 r.)

§1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Karta Podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydawany na okaziciela w postaci plastikowej Karty Podarunkowej z danymi umożliwiającymi identyfikację bonu, uprawniającego jego Użytkownika do wymiany na oferowane przez Partnera towary, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości bonu.
 2. Wydawca – PaperConcept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 3. Użytkownik - każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej.
 4. Rejestracja - proces weryfikacji Transakcji, umożliwiający wymianę Karty Podarunkowej na towar, w trakcie którego ustalony zostaje m.in. status i wartość do wykorzystania Karty Podarunkowej.
 5. Wartość do wykorzystania - przypisana karcie podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć
  u Wydawcy towary przy użyciu Karty Podarunkowej.
 6. Transakcja - dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary oferowane przez Wydawcę poprzez obniżenie wartości Karty Podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów.

§2 Użytkowanie i obsługa Kart Podarunkowych

 1. Karta Podarunkowa służy do realizacji Transakcji wyłącznie w punktach handlowych Wydawcy i sklepie online pod adresem: https://paperconcept.pl.
 2. Przyjęta do realizacji może być wyłącznie Karta Podarunkowa uprzednio zasilona. Zasilenia dokonuje Wydawca poprzez wprowadzenie numeru Karty Podarunkowej, numeru CVV oraz wybór kwoty uprzednio zdefiniowanej w systemie.
 3. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w złotych polskich i opiewa na nominały: 100, 200, 300, 500 albo 1000 zł.
 4. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Karta Podarunkowa nie jest narzędziem do wypłaty gotówki z bankomatu.
 6. Termin ważności Karty Podarunkowej upływa po 6 miesiącach od momentu aktywacji Karty Podarunkowej. Po upływie okresu ważności Karta Podarunkowa jest nieważna.
 7. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela. Użycie Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną stanowi ważną transakcję. Wydawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie Karty Podarunkowej.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały uszkodzone, skradzione bądź zagubione po ich wydaniu Użytkownikowi.
 9. Nie ma możliwości wydania duplikatu Karty Podarunkowej.
 10. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie od czasu jej aktywacji do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania, w okresie jej ważności.
 11. Użytkownik Karty Podarunkowej jest upoważniony do dokonywania Transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej jedynie do wysokości aktualnej Wartości Do Wykorzystania przypisanej do Karty Podarunkowej.
 12. Nie ma możliwości ponownego doładowania Kary Podarunkowej. Karta Podarunkowa traci ważność po wykorzystaniu pełnej wartości środków do wykorzystania lub z chwilą upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 13. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza wartość do wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy przy użyciu innego akceptowanego przez Wydawcę środka płatniczego.
 14. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od wartości do wykorzystania, różnica określa wartość Karty Podarunkowej po Transakcji. Żadna kwota nie może być w takim przypadku wypłacona Użytkownikowi jako „reszta” lub spieniężenie pozostałej po dokonaniu Transakcji wartości Karty Podarunkowej.
 15. Użytkownik Karty Podarunkowej może sprawdzić saldo Karty Podarunkowej (aktualną Wartość do wykorzystania) na stronie internetowej serwisu pod adresem www.paperconcept.pl/pl/karty-podarunkowe/saldo po zalogowaniu się przy pomocy numeru Karty Podarunkowej oraz kodu zabezpieczającego.
 16. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej pozostałe środki stanowią przychód Wydawcy.
 17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku upływu terminu ważności Karty oraz w przypadku wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiającym realizację Karty Podarunkowej.
 18. Wydawca ma obowiązek poinformować użytkownika Karty Podarunkowej o warunkach niniejszego regulaminu udostępniając go na stronie internetowej sklepu PaperConcept.
 19. O wszelkich zmianach regulaminu Wydawca będzie informować poprzez udostępnienie regulaminu w swoich placówkach oraz na stronie internetowej.

§ 3 Lista punktów, w których można zakupić i zrealizować Karty Podarunkowe

 1. PaperConcept, Plac Konesera 10A, 03-736 Warszawa, e-mail: [email protected]
 2. PaperConcept, ul.Chmielna 73, 01-801 Warszawa, e-mail: [email protected]
 3. PaperConcept, ul. Pawia 34, 31-154 Kraków, e-mail: [email protected]
 4. PaperConcept, ul. Rajska 10 (GH Madison), 80-850 Gdańsk, e-mail: [email protected]
 5. PaperConcept, Plac Wolności 8, 61-738 Poznań, e-mail: [email protected]
 6. PaperConcept, ul. Krupnicza 6/8, 50-075 Wrocław, e-mail: [email protected]
 7. PaperConcept, ul. Krzywa 12, 40-061 Katowice, e-mail [email protected]